หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exLuke Yeung, "Educating architects to address urban problems in building design", Local sustainable urban development in a globalized world, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 211-221
2007 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exHorayangkura v, "Energy Efficient Innovation: Overcoming Financial Barriers", Building and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 599-604
Publish Year National Journal 2
2018 exPichitpun Saeeab, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย", Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 455-466
2008 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะในการป้องกันความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยในเขตร้อนชื้น ", วารสารพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 50-64
Publish Year International Conference 1
2005 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของบ้านพักอาศัยระบบพึ่งพาธรรมชาติด้วยการเลือกใช้วัสดุประกอบอาคารต่าง ๆ กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทร", The 2005 World Sustainable Building Conference, 27 - 29 กันยายน 2005, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2018 exPichitpun Saeeab, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยและอุปสรรคในการเกิดนวัตดรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย", The 2nd National Graduate Research Conference ad Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "ผนังสีเขียว", ประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ครั้งที่ 12 , 17 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย