Person Image

  Education

  • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 15 14 3 0
  2019 การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากมูลไก่เนื้อและผลของการเสริมโปรไบโอติค ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยคณะสพ.มก. 1 1 0 0
  2018 การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 2 0
  2017 ความชุกและการดื้อยาของซัลโมแนลล่าต่อเนื้อหนูนาสำหรับบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome P450 และ GST activity จากตับจระเข้และเปรียบเทียบกับตับสุกรและไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2016 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลักในระบบทางเดินหายใจที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 2 3 0 0
  2015 เชื้อก่อโรคหลักในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ความชุกและรูปแบบการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาเชื้อ E. coli สายพันธุ์ก่อโรคและความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่แยกจากอุจจาระสุนัขที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการท้องสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การใช้ Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สำหรับการบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การสำรวจและมาตรการลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2010 พยาธิวิทยาคลินิก และการศึกษาทางไฟโลเจนี ของสัตว์กลุ่มเหี้ย-ตะกวดทั้งห้าชนิดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 การศึกษาสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 2 0 0
  2009 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อมาราสซีเซียพาชิเดอร์มาไตตีส ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2008 การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT) ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท) 0 0 0 0
  2008 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวบกต่อเชื้อ Staphylococcus spp. ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดและฟีเบนเทลชนิดผงโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ 1 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซล ชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปกติต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าเตรียมทับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรัมโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ชนิดฉีด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีด ชนิดผงและอัลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนิดสารละลายแขวนตะกอน โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 8 2 0 0
  2019 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ผู้ร่วมวิจัย Companion Approach for Cross-sectoral collaboration in health risks management in SEA (ComAcross) 3 0 0 0
  2017 การศึกษาประสิทธิภาพของ ZnO nanoparticle ต่อการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการปล่อยเชื้อ ซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่กินอาหารที่ผสมด้วย โปรไบโอติกส์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบโอมิน 0 0 0 0
  2014 การใช้สาร Aviguard ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ Campylobacter spp. ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท MSD Animal Health 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจความชุก ความไวยาและ อณูระบาดวิทยาของ Campylobacter และ Salmonella ของเป็ดเนื้อตั้งแต่ในฟาร์มถึงโรงฆ่าเป็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษา ระดับปริมาณยา Quixalud 60% ในการควบคุม necrotic enteritis ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Novatis Thailand co.,Ltd. 0 0 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของ กรดอินทรีย์ Alphacid และ กรดอินทรีย์ alphacid ร่วมกับ bacitracin methylene disalicylate ในการควบคุม โรค necrotic enteritis ในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Alphama (Thailand)co.,Ltd. 0 0 0 0
  2012 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นในการลดปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศโดยวิธี settle plate, swab test และการวัดปริมาณ ATP ผู้ร่วมวิจัย บริษัทคิงส์ เซอร์วิส ประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 1 0 0
  2011 Effect of Alphacid and Alphacid+ BMD supplemented feed on Salmonella shedding in broilers ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Alphama (Thailand) 0 0 0 0
  2011 Effect of lysozyme and organic acid on Salmonella shedding in broilers ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Alphama (Thailand) 0 0 0 0
  2010 การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกทางการค้าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหธานี จำกัด 0 1 0 0
  2010 การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกได้มาจากตัวอย่างสัตว์ปีกและตัวอย่าง อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0