ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "ความชุกและการดื้อยาของซัลโมแนลลาและแคมไพโลแบคเตอร์ในฝูงเป็ดไข่ที่เลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดและแบบไล่ทุ่ง", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 341-350
2010 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasitorn Kanarat, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amplified Fragment Length Polymorphism Analysis ofCampylobacter jejuni and Campylobacter coli from Broiler Farms and Different Processing Stages in Poultry Slaughterhouses in the Central Region of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 401-410
2010 exPannatee Sanpong, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exWorrawit Wajjwalku, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Multiple-Antimicrobial Resistant Salmonella Isolated from Pig Farms in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 643-651