ประสิทธิภาพของ กรดอินทรีย์ Alphacid และ กรดอินทรีย์ alphacid ร่วมกับ bacitracin methylene disalicylate ในการควบคุม โรค necrotic enteritis ในไก่เนื้อ