การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา