การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากมูลไก่เนื้อและผลของการเสริมโปรไบโอติค

Publish Year International Journal 1
2020 exNguyen T. T. Dung , exBao D. Truong , exNguyen V. Cuong , exNguyen T. B. Van , exDoan H. Phu, exBach T. Kiet, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVo B. Hien, exGuy Thwaites, exJonathan Rushton, exJuan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 8-8
Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวนงเยาว์ ดอนสมไพร, inนางสาหร่าย พูลเพิ่ม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, exอนุรักษ์ ติ๊บบู้, "การพบเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อที่เลี้ยงเสริมด้วยโปรไบโอติคชนิด Clostridium butyricum", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย