โครงการสำรวจความชุก ความไวยาและ อณูระบาดวิทยาของ Campylobacter และ Salmonella ของเป็ดเนื้อตั้งแต่ในฟาร์มถึงโรงฆ่าเป็ด