การศึกษาประสิทธิภาพของ ZnO nanoparticle ต่อการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค