การศึกษา ระดับปริมาณยา Quixalud 60% ในการควบคุม necrotic enteritis ในไก่เนื้อ