การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT)