การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร

Publish Year National Journal 2
2015 exพรชัย หงษ์ขุนทด, exกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร, exผกากรอง อารีย์รอบ, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหาร I : ผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหย่านม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 66-74
2015 exพรชัย หงษ์ขุนทด, exกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร, exผกากรอง อารีย์รอบ, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหาร II : ผลต่อค่าโลหิตวิทยาและฟาโกไซโทซิสของเม็ดเลือดขาวในสุกรหลังหย่านม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 75-86
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, "Nucleotide Sequencing of PRRS virus isolated from pigs in PRRS-MLV vaccinated farms : A case Report", APVS 5th Asian Pig Veterinary Society Congress Healthy Pig for Healthy Life , 7 - 9 มีนาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย