การศึกษาสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก