Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • พบ.ม. ( พัฒนาการเศรษฐกิจ ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 7 0 0
  2017 บทบาทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษาบริษัทบ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2013 การจัดกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัวในปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 การย้ายถิ่นของแรงงานในอาเซียนและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์; กรณศึกษากลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน หัวหน้าโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยเพื่อสืบค้นลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 47 Project 14 17 0 0
  2016 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์สำหรับการขยายตลาดในประเทศ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 การดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน Cluster Development Agent : CDA หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปี 2553-2557 หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 1 0 0 0
  2014 กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 2 4 0 0
  2013 การพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน ปี 2556 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 3 0 0 0
  2013 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 1 0 0
  2013 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 0 0 0
  2012 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 0 0 0 0
  2012 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2012 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมดำเนินตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553 หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2010 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553 หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หัวหน้าโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2010 โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 0 0 0
  2009 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2008 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2007 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2007 การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2550 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 0 0 0 0
  2007 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
  2006 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ
  ที่ปรึกษาโครงการ
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
  ที่ปรึกษาโครงการ
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2006 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
  ที่ปรึกษาโครงการ
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หัวหน้าโครงการ
  ที่ปรึกษาโครงการ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 แนวทางการบริหารแรงงานสัมพัธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู่บริหารสูงสุดที่มมาจากการจ้าง หัวหน้าโครงการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 0 0 0
  2004 ความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 หัวหน้าโครงการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 0 0 0
  2003 โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 โครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน หัวหน้าโครงการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 0 0 0 0
  1998 โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทางและโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน ผู้ร่วมวิจัย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  1996 การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0