บทบาทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี

Publish Year National Conference 2
2018 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย