แนวทางการบริหารแรงงานสัมพัธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู่บริหารสูงสุดที่มมาจากการจ้าง