กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)

Publish Year National Conference 2
2017 exศรัญญา พันธดนตรี, inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาโครงขายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามและประเมินผลการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย