Conference

Article
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาโครงขายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISBN: 9786169209720)
Class
ชาติ
Date
21 กรกฎาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-