โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2015 exKiatkajon Chairat, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PROVINCIAL CLUSTERING IN THE SOUTH OF THAILAND: CONCEPTUAL AND EMPIRICAL", Regional Science Inquiry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 55-68
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Decision of An Individual's Decision to Commit Economic Crime: Economic and Psychic Perpectives", England-Clark Celebration and Economics Research Conference: 105 years of Doctoral Research at Nebraska, 7 - 8 เมษายน 2011, ืUniverrsity of Nebraska อื่นๆ สหรัฐอเมริกา