ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า)

Publish Year International Journal 1
2015 exKiatkajon Chairat, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PROVINCIAL CLUSTERING: EFFECTS ON EMPERICAL ECONOMICDEVELOPMENT IN SOUTHERN THAILAND", Applied Econometrics and International Development, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 161-175
Publish Year National Journal 2
2014 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย", เสรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 104-112
2011 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อการติดตามและประเมินผล", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 20-46