การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009