แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง

Publish Year National Conference 1
2012 inนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย