กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, "The Emergence and Characteristics of Social Enterprise in Thailand", Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ winter2016, ฉบับที่ 7(45), ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1457-1470
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 164-199
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "The Enhancement of Community Enterprises in Thailand: Case Study of Ban Nongwha Mushroom Community Enterprise", the Third Asia Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (AP15_Singapore Conference) , 18 กรกฎาคม - 19 ธันวาคม 2015, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 3
2018 exอรษา ตันติยะวงศ์ษา, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”, 20 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกมลนัทธ์ มีถาวร, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน ปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 , 29 - 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารียา ปัญจกะบุตร, "การดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10, 27 เมษายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย