การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์สำหรับการขยายตลาดในประเทศ

Publish Year National Conference 1
2018 exกมลนัทธ์ มีถาวร, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”, 20 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย