การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs

Publish Year National Conference 1
2018 exประภัสสร ก๋งแก้ว, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย