โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT INDICATORS AND ITS APPLICATION IN THAILAND", 2011 Shanghai International Conference on Social Science (SICSS 2011), 18 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2016 exนนทเดช แก้วเมือง, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันสำเร็จรูปสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน", 16 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย