การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศาสตราจารย์, "Strategic Cost Management through Purchasing Collaboration:A Case Study of Thai Rubber Products Cluster", 2011 Shanghai International Conference on Social Science (SICSS 2011), 19 ตุลาคม 2012, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน