Search Result of "ROE"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณสมบัติเชิงฟังก์ชั่นและค่าการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากไข่ปลาสวาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาง กิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน, การธนาคาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, บัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน (finance), economics

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:asset replacement, financial services sector, capital market studies

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgX61041

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการทางการเงิน, การวิจัยทางการเงิน, การเงินระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว เปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Natural bioactive compounds, Food chemistry, Post-harvest technology, Liquid fermentation, , Natural bioactive compounds, Liquid fermentation, Nutraceuticals and functional food, Food chemistry

Resume

Img

Researcher

นาย กุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงินและการธนาคาร, การวิเคราะห์การลงทุน

Resume

12