Journal

Article
แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคการเงิน เพื่อการวางแผนทำงการเงินของธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE):กลุ่มธุรกิจการเกษตรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26730057)
Volume
42
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2022
Page
59-77
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
https://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/423/4Wachira%20Khuntaweetep1.pdf