Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • บธ.บ. (การบัญชี) ม, หาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  cash flows from financing activitiescash flows from investing activitiescash flows from operating activitiescash flows volatilityCEO DualityConsumer Satisfactioncorporate governanceCostCOVID-19dividend yieldEvent Studyfemale directorsFirm PerformanceFranchiseGovernance ScoresIndigo ProductsIndustry Group IndicesliquidityMAMACDmarket capitalizationNet Profit Marginperformancerate of return on assetsReturn on AssetReturn on Assets (ROA)Return on EquityReturn on Equity (ROE)ReturnsROERSISakon NakhonSET 50SET100shareholder concentrationStrategyThe Stock Exchangethe Stock Market of Thailand (SET)กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกลยุทธ์การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นการกำกับดูเเลกิจการที่ดีการกำกับดูแลกิจการการควบรวมตาแหน่งประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการการบริหารกำไรการบัญชีการเงินการบัญชีบริหารการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทความผันผวนของกระแสเงินสดความพึงพอใจของผู้บริโภคความรับผิดชอบต่อสังคมโครงสร้างเงินทุนจำนวนกรรมการที่เป็นผู้หญิงต้นทุนตลาดหลักทรัพย์ SETตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางการเงินบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลกระทบผลการดาเนินงานผลการดำเนินงานผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามแฟรนไชส์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่ากิจการมูลค่าเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการวิสาหกิจชุมชนสภาพคล่องอัตรากาไรสุทธิอัตราเงินปันผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

  Interest

  การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-418 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)