Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • บธ.บ. (การบัญชี) ม, หาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2023 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2018 ผลกระทบของระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ความสัมพันธ์ของการกำกับดูเเลกิจการที่ดี การจัดการกำไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 ผลกระทบของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากมีการประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 26000 หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0