Search Result of "RAM"

About 72 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Survey of Internal Parasites of Buffalo Calves in Buri Ram and Surin Provinces

ผู้แต่ง:ImgDr.Sathaporn Jittapalapong, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Copper and Lead Content in Computer RAM and Mobile Printed Circuit board

ผู้แต่ง:ImgDr.Suthee Janyasuthiwong, Lecturer, Imgนายภัทรพล ฤทธิ์ล้ำเลิศ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายการจัดการป่าชุมชนเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgเนตรชนก คงนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำฟาร์มแบบหลากหลายกับความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgพิไลวรรณ บุญสิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Postnatal cytodifferentation of the columnar and basic cells in the epithelium of the terminal segment of the ram epididymis)

ผู้เขียน:ImgNati Nalnophakoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The postnatal differentiation of cpithelial cells in the terminal segment of the ram epididymis was studied by electron microscopy. At one week the low columnar cells had little cytoplasm with few and primitive organelles. At two weeks differentiation was already obvious, with an increase in the number of cytoplasmic organelles. Precursors of stereocilia were also seen. At four weeks a mature type of ultrastructure was seen in the distal part of the segment, and at six weeks throughout the whole cauda. Spermatozoe were not numerous until at 18 weeks and then still showed an immature fine structure. Basal cells were seen to form from some columnar cells, which first developed hemidesmomes basally. Later, they lost their luminal contact and their cytoplasm accumulated around a laterally displaced nucleus. Invading cells appeared to be lymphocytes that never showed feathers suggesting a transformation to basal cells. The epithelium of the cauda epididymidis [terminal segment] in rams thus acquires a mature structure at an age when the testis still shows solid cell cords only, which are not likely to produce any fluid for transport into the epididymis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 014, Issue 1, Jan 80 - Jun 80, Page 54 - 68 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ดนตรีประกอบการแสดงมอญรำ: กรณีศึกษาคณะแหยมศิลป์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชอายุยาวในพื้นที่เกษตรกรรม บ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgวัลลภา นนตานอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของบ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี

ประธานกรรมการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสนอแบบจำลองการประกันการว่างงานในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (รามอินทรา)

ผู้เขียน:Imgกรรณิการ์ เอื้อศิริวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีประกอบการแสดงมอญรำ: กรณีศึกษา คณะแหยมศิลป์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgโสฬส พึ่งทัศน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตรังไหมในท้องที่ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการผลิต 2541

ผู้เขียน:Imgเด่นพงษ์ เวียงศรีพนาวัลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgปรีชา เกตุชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234