Search Result of "ออกแบบและทดสอบ"

About 60 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องผ่าทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

(ไม่จัดสรร) การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การออกแบบและทดสอบ "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย" (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Seksun Sihawong,

วารสาร:

Img
123