การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชา น้ำมัน ด้วยเทคนิค สเปกโทรสโกปิิอินฟาเรดย่านใกล้