โครงการพัฒนางานออกแบบและทดสอบระบบทุ่นรักษ์ทะเลเพื่อใช้ในการวัดค่าทางสมุทรศาสตร์