การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง