การออกแบบและทดสอบระบบการผสมและการล้างเพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง

Publish Year International Journal 1
2016 exYanisa Samphawamontri , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exPeerapan Dittanet, exKotchakorn Charoencham, "Heat Integrated Process Design, Simulation and Control of polymerization and Drying Sections for HDPE Production", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 121-136

แสดงความคิดเห็น

(0)