Search Result of "หัตถกรรม"

About 170 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789