Journal

Article
สภาพแวดล้อมและพัฒนาการการเปลียนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนหัตถกรรมทอผ้า จังหวัดสุรินทร์
Journal
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ISSN: 24655171)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
89-97
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249561 ชื่อวิชา Built Environment Development,7 ก.ย. 2021 - 7 ก.ย. 2021