Search Result of "ระดับภูมิภาค"

About 21 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียมห้องผ่าตัด

นักวิจัย: Imgพงศกร ตรุษทิม Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์ช่วยการเรียนรู้จดจำภาพสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

นักวิจัย: Imgเชาวลิต เฟื่องฟูพาณิชย์ Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก (2014)

ผลงาน:ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเอกสารการนำเสนอสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

นักวิจัย: Imgศศิกร วัฒนะ Imgนายศศิน เทียนดี, อาจารย์

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยกำหนดความยากจนระดับภูมิภาคของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจิรัชญา ชัยสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgวลีรัตน์ สุพรรณชาติ

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017)

นักวิจัย:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสภาวะอากาศระดับภูมิภาคต่อลักษณะเมฆฝน และสถานภาพของลุ่มน้ำภาคตะวันออก

ผู้เขียน:Imgปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ: การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น (2017)

นักวิจัย:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

12