Person Image

  Education

  • บช.ม. (การบัญชีการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Buying ans Selling Goods BehaviorCross Border TradeFactors InfluencingInvestment PropertyMSSISmall and Medium EnterprisesSMESMSIกล้วยไม้การกระจายรายได้การกระจ่ายรายได้ การกำกับการขยายการท่องเที่ยวการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการบริโภคการบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากรการแปรรูปการส่งออกกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ความสาเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินความสำเร็จทางการเงินคุณภาพกำไรเครือข่ายสังคมออนไลน์โครงสร้างรายได้เงินลงทุนเงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนระยะสั้นเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีวัดความสาเร็จแบบดุลยภาพดัชนีวัดความสำเร็จแบบดุลยภาพด่านอรัญประเทศต้นทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่องเที่ยวเชิงเกษตรทัศนคติโทรทัศน์ระบบดิจิตอลธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจโรงแรมเนื้อหารายการแนวทางการตอบประเมินคุณภาพปัจจัยปัจจัย(Factors)ปัจจัยที่มีอิทธิพลปัจจัยที่มีอิทธิพล Investmentsปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนปัญหาภาษีอากรผลกระทบผลตอบแทนพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมายภาคการผลิตภูมิสารสนเทศระบบคุณภาพ สํานักงานบัญชี ผู้ทําบัญชีชลบุรระบบเศรษฐกกิจชุมชุมโรงแรม สถานการณ์การเมือง ธุรกิจบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลัเกณฑ์เหตุจูงใจแหล่งท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(Investment Property)

  Interest

  การบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)