Person Image

  Education

  • Ph.D. (Human Resource Development), Burapha University , ไทย, 2554
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • บธ.ม. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2541
  • บธ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Achievement MotivationAdaptive PerformanceAttitude toward UsingCompetencyEmployee EngagementEmployee PerformanceEmployer BrandingGeneration YHuman Resource DevelopmentHuman Resource ManagementInnovative Work BehaviorInternet of Things TechnologyJob BurnoutJob EfficiencyJob PerformanceJob SatisfactionLabor MarketLeadershipOrganizational CommitmentPerceived Ease of UsePerceived UsefulnessPerformancePerformance AppraisalPerformance ManagementPersonality TraitSelf-efficacySMESMSITask-Technology FitTeam EffectivenessTechnology AcceptanceTransformational LeadershipWork EnvironmentWork SatisfactionWork-Family ConflictWorkplaceการค้าชายแดนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกอบรมการพัฒนาตนเองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การการรับรู้ความง่ายการรับรู้ความง่ายในการใช้งานการรับรู้ความยุติธรรมการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การการรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้ในความสามารถของตนเองการรับรู้บรรยากาศในองค์การการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานการวิเคราะห์องค์ประกอบการสนับสนุนของผู้บริหารการสนับสนุนขององค์การการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาการสรรหาการสร้างแบรนด์นายจ้างการสื่อสารในองค์การกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตกิจการภาคการผลิตข้อเรียกร้องจากงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดทางอารมณ์ความพึงพอใจในงานความยึดมั่นผูกพันในงานความสามารถทางนวัตกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานทัศนคติทัศนคติในการใช้งานที่ทำงานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งบุคลิกภาพแบบแผนการบริโภคประสิทธิผลของทีมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาวะผู้นำแรงงานต่างด้าวแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสภาพแวดล้อมในการทำงานสมรรถนะของพนักงานสุรา

  Interest

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ต.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
  • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาการจัดการ
  • ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
  • ส.ค. 2553 - มิ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 271204 ชั้น 12 อาคาร27
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก