โครงการศึกษาประเมินความเสี่ยงและผลกระทบระดับภูมิภาคจากแผ่นดินไหว สำหรับโครงการซอติก้า อ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมาร์