Search Result of "พื้นที่ใบ"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมพืชสวนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินพื้นที่ใบของไม้ประดับเขตร้อน 10 ชนิด โดยใช้ความกว้างและความยาวของใบ

Img

ที่มา:การประชุมพืชสวนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินพื้นที่ใบทั้งต้นของไทรย้อยใบด่าง เหลืองปรีดียาธร และพญาสัตบรรณด้วยภาพถ่ายดิจิตอลและซอฟต์แวร์ Tree Analyser

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

หัวเรื่อง:การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
123