ดัชนีพื้นที่ใบและสีใบที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่