Search Result of "น้ำสับปะรด"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์, Imgดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของ Ultrafiltration ต่อคุณภาพด้านกลิ่นรสของน้ำสับปะรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงสารระเหยให้กลื่นและวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgรุจิรา เหลืองอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำสับปะรดและน้ำส้มในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgผกาพร ธนปริสุทธิ

ประธานกรรมการ:Imgรัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgShabbir H. Gheewala

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของ Ultrafiltration ต่อคุณภาพด้านกลิ่นรสของน้ำสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

123