Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึคษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2024 การพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2023 การส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบตามแนวทางสะเต็มบีซีจีสําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย การจัดทำโครงการวิจัยของภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2023 รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย การจัดทำโครงการวิจัยของภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 15 12 0 0
  2022 การพัฒนาปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคตามแนวคิดการออกแบบที่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกันในการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านการออกแบบของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณในการจัดทำโครงการวิจัยของภาควิชาครุศึกษา 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการเตรียมการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 0 1 0 0
  2021 โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาคุณสมบัติสำหรับนักวิจัยสู่การปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบออนไลน์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู้ และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน: จากประสบการณ์จริงสู่ห้องเรียน 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 มก วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน 1 1 0 0
  2017 โครงการวิจัยการแก้ไขความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 โครงการการจัดการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเน้นบริบทเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ โครงการ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 1 0 0
  2016 โครงการการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 1 2 0 0
  2016 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและออกแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาสะเต็มของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 4 0 0
  2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 1 1 0 0
  2016 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริยญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การสร้างประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เรื่องแสงและการมองเห็น ที่ปรึกษาโครงการ โครงการภาคพิเศษ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิสซึมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 8 5 0 0
  2018 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาเคมี ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองด้วยการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2017 เกมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษา (การอ่าน เขียน) และการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)ผ่านการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลักและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0
  2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2014 สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2010 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0