Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึคษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2018 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน 0 1 0 0
2018 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 9 10 0 0
2017 โครงการวิจัยการแก้ไขความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 โครงการการจัดการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเน้นบริบทเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ โครงการ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1 1 0 0
2016 โครงการการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 1 2 0 0
2016 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและออกแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาสะเต็มของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 4 0 0
2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 1 1 0 0
2016 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริยญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การสร้างประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เรื่องแสงและการมองเห็น ที่ปรึกษาโครงการ โครงการภาคพิเศษ ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 0 0 0
2015 การพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิสซึมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 5 5 0 0
2018 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาเคมี ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 0 0
2018 การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองด้วยการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 1 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
2017 เกมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษา (การอ่าน เขียน) และการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)ผ่านการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลักและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2014 สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2014 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่น 0 0 0 0
2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2010 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)