การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรายการของออสบอนในการสอนสะเต็มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 12-28
Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Science Student Teachers’ Designing Ability to Create Creativity STEM Lessons", Proceeding of ISET2019 The 7th International Conference for Science Educators and Teachers, 8 - 9 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย