การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in Physics", Fourth International Conference on Science and Mathematics Education CoSMEd 2011 Penang, Malaysia, 14 - 17 พฤศจิกายน 2011, ปีนัง อื่นๆ มาเลเซีย