การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 39-49