โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์